فرمت ها و قالب بند یهای تصاویر:

از چه فرمتی استفاده کنیم؟ بهترین فرمت ذخیره سازی کدام است؟

این سئوالات شاید به ذهن شما نیز خطور کرده باشد. انتخاب نوع فرمت و قالب بندی باید بر اساس

استفاده ای که ما در آینده از تصویر خواهیم کرد ، انجام گیرد. مثلاْ میخواهیم از یک تصویر در صفحات وب

می باشد. فرمت ها نیز مانند مدها JPG و GIF استفاده کنیم پس بهترین فرمت انتخاب برای این تصویر

تاثیرات متفاوتی برروی اندازه و حجم فایل ها دارند . در زیر به بررسی مختصر فرم تهای متداول می پردازیم:

این فرمت ، فرمت استاندارد برای ذخیره سازی تصاویر در ویندوز است. :bmp یا Bitmap

Graphical یکی از فرمت های استاندارد صفحات جهانی وب می باشد که از اول کلمات : gif یا GIF

می باشد. « گیف » گرفته شده و تلفظ آن بصورت Interchange Format

این فرمت نیز از فرمتهای استاندارد صفحات وب می باشد که هنگام ذخیره سازی از کیفیت :jpg یا JPEG

میباشد. « جی پگ » گرفته شده است و تلفظ آن Group Joint Photographic Experts تصاویر می کاهد و از

بوده و از کلمات Adobe این فرمت مربوط به برنامه آکروبات محصول شرکت : pdf یا PDF

می باشد. « پی دی اف » گرفته شده و تلفظ آن Adobe Acrobat Page Description Format

این فرمت یکی از بهترین فرمت های موجود برای انتشار تصاویر در صفحات وب است. در این :png یا PNG

فرمت فشرده سازی بدون کاهش داده ها است. مشکل بزرگ این فرمت اینست که بعضی از مرورگرهای

گرفته Portable Network Graphic قدیمی قادر به خواندن این فرمت نیستند. این اصطلاح از اول کلمات

می باشد. « پینگ » شده و تلفظ آن

این فرمت یکی از رایج ترین فرمتها برای ارسال تصاویر جهت چاپ می باشد و اکثر برنام ههای : tif یا TIFF

گرافیکی قادر به باز کردن و وارد کردن این فرمت می باشند. در این فرمت فشرد هسازی فایل بدون کاهش

داده ها میباشد (در نتیجه اندازه و حجم بالایی دارد). این اصطلاح از اول کلمات

می باشد. « تیف » گرفته شده و تلفظ آن Tagged Image File Format

در جدول زیر یک فایل را در فرمت های مختلف ذخیره نموده و پارامترهای مختلفی چون اندازه فایل ،عمق

بیت و وضعیت تراکم سازی اطلاعات مقایسه شده است. واحد این اندازه ها را طرف چپ نوشتم تا اعداد

انگلیسی باشند.

قالب بندی اندازه فایل وضعیت تراکم عمق بیت

٣٢ بیت MB 6.1 BMP

بدون کاهش داده ها ٣٢ بیت MB 4.6 TIF

بدون کاهش داده ها ٣٢ بیت MB 3.9 PDF

بدون کاهش داده ها ۴٨ بیت MB 2.7 PNG

بدون کاهش داده ها ٨ بیت KB 850 GIF

با کاهش داد هها ٣٢ بیت KB 269 JPEG

*****************************************************************

آشنائی با فرمت های صدا:

تا قبل از ورود آامپیوتر به عرصه صدا، چیزی به اسم فرمت صوتی وجود نداشت. صداها، اگرچه با آیفیت

های متفاوت، به روش واحدی ذخیره می شدند و خوانده می شدند. ولی با ورود آامپیوتر ، فایل های

صوتی نیز، فرمت ها و قالب های مختلفی پیدا آردند. در آامپیوتر ، فرمت یک فایل به معنی نوع ذخیره

اصلاعات صوتی ، Mid سازی اطلاعات و نحوه خواندن آنها است. اجازه دهید یک مثال بزنیم. در فرمت

ذخیره می شود. یعنی اطلاعات مربوط به هر ساز، به همراه پرده ها، نت ها و سایر (Note) بصورت نت

اطلاعات صوتی بصورت طول موج های صدا ذخیره wav اطلاعات، جداگانه ذخیره می شود، ولی در فرمت

می شود و صدا ها قابل تفکیک نیستند. به همین دلیل، برنامه های خاصی وجود دارند آه میتوانند فرمت

چنین امکانی وجود ندارد. همچنین، چون در Wav را به نت های موسیقی تبدیل آنند. ولی در فرمت Mid

بسیاربیشتر است. در ابتدا Mid تمام طول موج ها ذخیره می شوند، حجم فایل نسبت به فرمت Wav فرمت

هریک از برنامه های صوتی ، برای خود یک فرمت جداگانه داشت. ولی در حال حاضر ، بیشتر برنامه ها ،

اآثر فرمت های صوتی را پخش می آنند. تعدادی از مهم ترین فرمت های صوتی به شرح زیر هستند:

Mid و ,Wav, mp3, Ra, Wma

فرمت استاندارد Wav . این فرمت معروف ترین و پر استفاده ترین فرمت صوتی در آامپیوتر هاست :Wav

مشاهده می Wav ویندوز محسوب می شود. به همین دلیل ، اآثر صدا های موجود در ویندوز با فرمت

برخلاف اآثر فرمت های دیگر، خود انواع مختلفی Wav شوند و آلاً این فرمت آاربرد بیشتری دارد. فرمت

در همه برنامه های Wav را به حالت های مختلفی ذخیره آرد. فرمت Wav دارد. یعنی می توان یک فایل

مرتبط با صدا شناخته شده و پخش می شود.

موفق ترین mp این فرمت، محبوب ترین فرمت برای فایل های موزیک محسوب می شود. در واقع 3 : mp3

فرمتی بود آه برای فشرده سازی صدا و تصویر توسط گروهی از Mpeg . می باشد Mpeg فرمت از خانواده

فعالیت می آردند، پس از اختراع Motion Picture Experts Group محققین ایجاد شد. این گروه آه با نام

در واقع از حروف اول همین عبارت تشکیل شده است). پس از Mpeg ) . این فرمت، نام خود را بر آن نهادند

نیز خوانده میشد، فرمت های دیگری از این خانواده هم ارائه شد، از آن جمله: Mpg ایجاد این فرمت آه

بیش از بقیه آارائی داشت و بیشتر مورد استقبال قرار گرفت. mp از این میان 3 mpa, mp1,mp2,mp3.

دلیل عمده موفقیت آن نیز این بود آه در این فرمت، فایل های صوتی بسیار فشرده و آم حجم می شوند،

ذخیره آنیم ( حدود 12 ساعت موسیقی CD با این فرمت ما می توانیم حجم بیشتری از موسیقی را روی

در ویندوز 95 و اولین mp و همچنین زمان دریافت موسیقی از اینترنت نیز آاهش می یابد. 3 ( CD روی هر

بعنوان یکی از فرمت mp نسخه های ویندوز 98 پشتیبانی نمی شد. ولی در ویندوز های بعدی، فرمت 3

های پیش فرض گنجانده شده است.

این فرمت در واقع چندان ربطی به فایل های صوتی آامپیوتری ندارد. ولی از آنجا آه در آامپیوتر : CDDA

ها است آه Audio cd های صوتی یا CD در واقع فرمت CDDA . استفاده زیادی دارد، آن را معرفی می آنیم

ها قابل اجرا است. این فرمت ساختار آامپیوتری ندارد و حتی نمیتوان آن را CD player توسط ضبط ها و

روی آامپیوتر آپی آرد. در درس های آینده، روش تبدیل این فرمت را به فرمت های متعارف بررسی می

آنیم. در حال حاضر به دلیل حجم بالائی آه این فرمت اشغال می آند، استقبال از آن آاهش یافته است.

یکی از فرمت های قدیمی آامپیوتر است آه در زمان سیستم عامل داس محبوبیت Mod فرمت : Mod

زیادی داشت. ولی با ورود ویندوز ، آاربرد خود را از دست داد. این فرمت تا چهار آانال صوتی را پشتیبانی

می آند. البته بیشتر برای پخش موزیک ( بی آلام ) مناسب است تا صدا های دیگر .

یکی از فرمت های قدیمی صداست آه با وجود گذشت زمان، آهنه نشده و آاربرد خود Midi یا Mid : Mid

Musical Instrument Digital : نشکیل شده از حروف اول این آلمات است Midi . را حفظ آرده است

در موسیقی است. در Midi به معنای رابط دیجیتالی ابزارهای موسیقی). آاربرد اصلی فرمت )Interface

حاوی نت های موسیقی ، اطلاعات مربوط به هر ساز، پرده ها ، وقفه ها و همه اطلاعات Mid واقع یک فایل

تخصصی موسیقی می باشد. به همین دلیل با داشتن یک برنامه مناسب، می توانیم همه این اطلاعات را

از فایل استخراج آنیم و این قابلیت برای موسیقی دانان بسیار مفید است. در اآثر آامپیوتر ها نیز یک درگاه

موجود است آه میتوانیم ابزارهای موسیقی را به آن متصل آرده و موسیقی نواخته شده را به صورت Midi

ضبط آنیم. همچنین می توانیم نت ها را بنویسیم و ابزار موسیقی آن را برای ما بنوازد. فایل های Mid فایل

حجم بسیار آمی نیز اشغال می آنند و این نیز برای آنها یک مزیت محسوب می شود. این فرمت در Midi

بسیاری از ابزارهای الکترونیک از جمله تلفن همراه نیز آاربرد دارد.

حرف Pc این فرمت در اصل فرمت استاندارد آامپیوتر های آمیگا است. آمیگا تا قبل از فراگیر شدن : Aiff

نیز فایل های صوتی آمیگا آاربرد داشت. ولی pc اول را در زمینه صدا و تصویر می زد ، تا سالها پس از ورود

این فرمت نیز توسعه نیافته و آارائی خود را Commodore در حال حاضر به علت ورشکسته شدن آمپانی

از دست داده است.

نیز با Voc اختصاص دارد. فرمت SoundBlaster و آارت های صوتی Creative این فرمت، به آمپانی : Voc

آم آم از گردونه خارج شد و اآنون آاربرد چدانی ندارد. ، __________Wav ورود ویندوز و فراگیر شدن فرمت

محسوب می شود. این mp یکی از جدی ترین رقیبان 3 Windows media audio یا Wma فرمت : Wma

برتری دارد و با توجه به این آه محصول آمپانی مایکروسافت است، mp فرمت حتی از بعضی جهات بر 3

حجم بسیار آمی دارند و آیفیت آنها نیز آاملا Wma آینده روشنی برای آن پیش بینی می شود. فایل های

رقابت mp قابل قبول است. در عرصه اینترنت نیز آه حجم فایل ها اهمیت زیادی دارد، این فرمت با فرمت 3

تنگاتنگی دارد.

نیز یکی از فرمت های صداست آه جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. Real Audio فرمت : Ra

نیز حجم آم و آیفیت قابل قبولی دارند، ولی چیزی آه آنها را از دیگر فرمت ها متمایز می Ra فایل های

یا Streaming است. خاصیت Real موجود در فایل های streaming آند، حجم آنها نیست بلکه خاصیت

جریانی، باعث می شود آه فایل های صوتی از طریق اینترنت پخش شوند، ولی آپی نشوند. این ویژگی

آمک زیادی به تولید آننده ها می آند و جلوی آپی های غیر مجاز را تا حدودی می گیرد. همچنین به آمک

این قابلیت، میتوان صدا را به صورت زنده روی اینترنت پخش آرد. در حال حاضر اآثر رادیو های اینترنتی برای

استفاده می آنند. Real پخش مستقیم برنامه های خود از فرمت