برای آنهایی که باید دلشان Format گردد


ای  خدا Hard  دلم   Format    نما               از  فریب  ناکســــــــــــــــــان راحت نما
جمله  Virus  اند  این  مردان    دون                استعیذ  الله       مما یفتـــــــــــــــــرون
File   عشقت   را  Copy کن در دلم                Delete    کن    شاخه های      باطلم
Jumper    روح   خلایق   Set    نما               گامهاشان     در     رهت     ثابت    نما
گر ز  انفاست  دلی    Scan    شود                   از    شرور     دیو  و  دد   ایمن      شود
ای  خدا File   عذابت     Run  مکن               با ضعیفان   هیچ    جز   احسان   مکن
از همان   صبحی  که اول  گل دمید                     بی نیاز    از    Cad    خدایش      آفرید
کارگاه    آفرینش    Cad     نداشت                 Ram نبود و Mouse ها هم Pad نداشت
عشق   گل حق   در دل  بلبل  نهاد                   بر شقـــــــــــــــایق داغ چون Label نهاد
سیستم عشقش بری از هر Error                      گوهر مهــــــــــــرش به سینه همچو در
عشق   نرم افزار   راه انداز  ماست                     عشق Password وصــــــــال کبریاست
خالی از   عشق و  محبت کس مباد                     بی صفـــــــــا چون آی سی Intel مباد
بهتر آن   باشد  سرودن   ول     کنم                  زین تن خاکی کمــــی Dos Shell کنم.